ลงทะเบียน


jQuery UI Tabs - Default functionality
  ลงทะเบียน
ผู้ขาย* :
รหัสผู้เสียภาษี/รหัสหน่วยงาน* : (21xxxxxxxx - คณะมนุษยศาสตร์)
ผู้ขาย :
User id* :
Password* : ShowPassword
Re-Password* : ShowPassword
Email* :

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

เรื่องการใช้บริการระบบแจ้งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

……………………………………

 

       ตามที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงิน โดยวิธีโอนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ  E – Payment )  ดังนั้น หากผู้รับเงิน (ผู้ใช้บริการ) ต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีและหนังสือรับรองหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ให้ผู้ใช้บริการดำเนินการ ดังนี้

  1. ลงทะเบียนใช้บริการระบบแจ้งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆสามารถลงทะเบียนได้ที่ https:\\mtransfer.swu.ac.th

  2. ข้อมูลหรือรายละเอียดที่ใช้ในการลงทะเบียนต้องถูกต้องเป็นจริง หากตรวจพบว่าเป็นข้อมูลเท็จไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน จะยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการทันทีโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

  3. ในการใช้บริการระบบแจ้งโอนเงินอิเล็กทรอนิคส์ กรณีผู้ใช้บริการ จะต้องทำการยืนยันตัวบุคคลโดยให้ใช้ e-Mail หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขผู้เสียภาษี 13 หลัก ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  4. มหาวิทยาลัยจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ โดยจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผย แจ้งหรือให้ผู้ใดนำไปใช้ประโยชน์อื่นใด

  5. บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

  6. ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงการให้บริการโดยเคร่งครัดรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับของผู้ให้บริการตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการทั้งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาทิ กฏหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล กฏหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ , กฏหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

  7. ผู้ใช้บริการจะได้รับข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ได้แจ้งไว้แก่ผู้ให้บริการ

  8. ผู้ใช้บริการได้อ่านและยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงการให้บริการระบบแจ้งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิคส์นี้

  9. ห้ามมิให้แอบอ้างหรือกระทำการใด ๆอันเป็นการละเมิดสิทธิในข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลโดยการใช้ข้อมูลของผู้อื่นในการสมัครใช้บริการหรือลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนดังกล่าว ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดอย่างสูงสุด

  • ผู้ใช้บริการจะต้องยินยอมให้ผู้ให้บริการใช้ข้อมูลจากการสมัครใช้บริการหรือลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้